yiddish songs
Lyrics


 

(מרדכי געבירטיג) – דרייַ טעכטערלעך

ווען כ´וועל מיט מזל, געזונט און לעבן
ס´עלטסטע טעכטערל מיר וועלן אויסגעבן
אוי, וועל איך טאַנצן מיר, האָפּ האָפּ האָפּ
אוי, אַראָפּ אַן עול פֿון קאָפּ
אוי, וועל איך טאַנצן, אוי, וועל איך טאַנצן
אַראָפּ אַן עול פֿון קאָפּ

שפּילט קלעזמאָרים, שפּילט מיט לעבן
דאָס ערשטע מיידלע האָבן מיר הייַנט אויסגעגעבן
אונדז געבליבן נאָך מיידלעך צוויי
אוי, ווי האַלט מען שוין בייַ זיי

שפּילט קלעזמאָרים, נעמט די כּלי-זַיִן
זאָל די גאַנצע וועלט מיט אונדז זיך פֿרייען
אונדזער שׂמחה ווייסט נאָר איין גאָט
אוי, און דער, וואָס טעכטער האָט

און ווען כ´וועל זען שוין דאָס צווייטע מיידל
אָנגעטון אין ווייַסן חופּה-קליידל
אוי, וועל איך טרינקען און פֿריילעך זייַן
אוי, אַראָפ פֿון האַרץ אַ שטיין
אוי, וועל איך טרינקען, אוי, וועל איך טרינקען
אַראָפ פֿון האַרץ אַ שטיין

שפּילט קלעזמאָרים, אוי, הייבט דאָ אָן שניַידן
ס´צווייטע מיידל גיבן מיר אויס אין פֿריידן
אָבער דאָס מיזינקל נאָך האָבן מיר
אוי, ווי האַלט מען שוין בייַ איר
שפילט, קלעזמאָרים, פֿאַר אונדז, מחותּנים
זאָלן אַ לעב טאָן אויך אַ מאָל קבצנים
אַ קינד אויסגעגעבן, אוי, גאָטעניו
און אַ מיידל נאָך דערצו

און ווען ביַים לעצטן כ´וועל שפּילן הערן
וועל איך עפּעס טרויעריק שטיין און קלערן
אוי, דאָס לעצטע טעכטערל איז שוין אויך אַוועק
וואָס נאָך איז דאָ דער צוועק
אוי, דאָס לעצטע, אוי, דאָס קליינשיקע, דאָס ינגסטע,
וואָס נאָך איז דאָ דער צוועק

שפּילט, קלעזמאָרים, באַזעצט די כּלה
צוגענומען אונדז די קינדער אַלע
שווער געווען אונדז טעכטער דרייַ
אוי, שווערער נאָך אָן זיי

 שפּילט, קלעזמאָרים, אַרויס אונדז טרערן
ס´לעצטע בעטל וועט הייַנט ליידיק ווערן
ס´גאַנצע שטיבל, איר קליידערשראַנק
אוי-וויי, איז מיר מיט פּוסט און באַנג
ס´גאַנצע שטיבל, איר קליידערשראַנק
אוי-וויי, איז מיר מיט פּוסט און באַנג

 

dray tekhterlekh

ven kh‘vel mit mazl, gezint in lebn,
s’eltste tekhterl mir veln oysgebn
oy, vel ikh tantsn mir hop hop hop
oy, aróp an ol fin kop
oy, vel ikh tantsn, oy, vel ikh tantsn
aróp an ol fin kop

shpilt klezmórim, shpilt mit lebn
dós ershte meydl hobn mir haynt oysgegebn
indz geblibn nokh meydlekh tsvey
oy, vi halt men shoyn bay zey
shpilt, klezmórim, nemt di kley-zayn
zol di gantse velt mit indz zikh freyen
indzer simhkhe veyst nor eyn got
oy, un der, vós tekhter hot

un ven ikh vel sen shoyn dós tsveyte meydl
óngetin in vaysen hipeh-kleydl
oy, vel ikh trinken in freylekh zayn
oy, aróp fin harts a shteyn
oy, vel ikh trinken, oy vel ikh trinken
aróp fin harts a shteyn!

shpilt klezmórim, oy heybt dó ón shnaydn
dós tsveyte meydl gibn mir oys in freydn
ober dós mizinkl nokh hobn mir
oy, vi halt men shoyn bay ir
shpilt klezmórim, far indz, mekhitónim
zoln a leb tón a mól kabtsónim
a kind oysgegebn, oy gotenyu
un a meydl nokh dertsu

un ven baym letstn vel ikh shpiln hern
vel ikh epes troyrik shteyn in klern
s’letste tekhterl iz shoyn oykh avek
vós nokh iz dó der tsvek?
oy dós letste, oy dós kleynshike, dós yingste,
vós nokh iz dó der tsvek?

shpil klezmórim, bazetst di kaleh!
tsigenimen indz di kinder ale,
shver geven indz di tekhter dray,
oy, shverer nokh ón zey.

shpilt klezmórim, aroys indz trern,
dos letste betl vet haynt leydik vern
dós gantse shtibl, ir kleydershrank
oy-vey, iz mir mit pust in bang
dós gantse shtibl, ir kleydershrank
oy-vey, iz mir mit pust in bang

dray tekhterlekh drei Töchter, troi filles de Mordekhay Gebirtig (1877-1942)

Wenn mit Glück und Gesundheit und Lebensfreude, die älteste Tochter wir verheiratet werden,
Si avec bonheur, santé et joie de vie, la fille ainée nous allons la marier,
werde ich tanzen, hop, hop, hop
je vais danser, hop, hop, hop
eine Sorge heraus aus den Kopf.
un souci en dehors de la tête.

Spielt Musiker, spielt mit Leben,
jouez musiciens, avec plein de vie,
die älteste Tochter heute verheiratet.
la fille ainée nous avons aujourd‘hui marié
Noch geblieben sind uns zwei Mädchen,
Il nous rest encore deux fille
wie wird es bei ihnen sein?
comment on le maintient avec elles?
Spielt Musiker, nehmt die Musikinstrumente,
Jouez musiciens, prennez les insrtruments,
soll die ganze Welt sich mit uns freuen.
devrait tout le monde avoir se plaisir partager avec nous.
Oh, unsere Segen kennt nur ein G´tt
oh, cette benediction, que dieux le connait
oder der wer Töchter hat.
ou celui qui a des fille.

Wenn ich schon das zweite Mädchen sehen werde,
Si je devins voir déjà la deusieme fille,
angezogen im weißem Hochzeitskleid,
habilée d‘une robe de mariage,
werde ich trinken und fröhlich sein,
je vais boire et etre joyeux
fällt herab vom Herzen ein Stein
il tombe une piere de mon coeur.

Spielt Musiker, spielt ohne aufzuhöhren,
Jouez musiciens, sans vous arreter,
das zweite Mädchen verheiraten wir mit Freuden.
la deuxsième fille on done avec joie.
Die Jüngste haben wir noch,
La plus jeune nous avons encore,
wie wird es bei ihr sein.
comment il serra avec elle.

Spielt Musiker für uns Schwiegereltern.
Jouez musiciens pour nous le beaux-parents
Sollen auch mal arme Menschen leben,
Il devrai aussi vire des pauvres,

Ein Kind verheiratet, oh mein lieber G‘tt,
Faire marier un enfant, oh mon dieu
und obendrein noch ein Mädchen
et une fille en plus.
Wenn ich beim Letzten, ich werde es spielen hören
Si à la dernière, j‘entends la musique,
werde ich etwas traurig da stehen und in mich gehen
je vais être debout triste et méditer au decu
die letzte Tochter auch schon weg,
la dernièr fille est aussi déjà partie,
was nur ist da der Zweck/Sinn?
qu‘est ce qu‘il est le sens?

Spielt Musiker für die Braut
Jouez le musicien, occupez la mariée,
weggenommen uns die Kinder alle.
ôté de nous, sont maintnant tout les enfants.
Schwer gewesen sind uns die drei Töchter,
Il etait dificile avec trois fille,
schwerer ist es noch ohne sie.
encore plus difficile il est maintenat, sans elles.
Spielt Musiker, uns Tränen heraus,
Jouez musiciens nous en larmes,
das letzte Bett wird heute einsam werden,
le dernier lit devins abandonné
die ganze Stube, ihr Kleiderschrank,
tout notre foyer, son amoire-penderie
oh weh wie öde und traurig ist mir.
oh quelle douleur, comme abandonné et triste.

 


 

abi gezint                                                                                                                                                                                  אבי געזונט

a bisl zin a bisl regn,
a ruik ort dem kop tsi leygn,
abi gezint, ken men gliklekh zayn.
a shikh, a zok, a kleyd ón lates,
in keshene dray fir zlotes,
abi gezint, ken men gliklekh zayn.

di luft iz fray, far yedn glaykh,
di zin zi sheynt far yedn
eynem órem oder raykh.
a bisl freyd, a bisl lakhn,
amól mit fraynt a shnepzl makhn,
abi gezint, ken men gliklekh zayn.

eyner sikht ashires,
eyner sikht gvires,
eynem di gantse velt.
eyner meynt dós gantse
glik hengt nor op in gelt.
zoln ale zikhn, zoln ale krikhn,
nor ikh trakht bay zikh.
ikh darf dos oyf kapórez vayl
dos glik shteyt bay mayn tir.